အာဇာနည္မ်ိဳး ေသရိုးမရွိ

man

 

ပဒိုမန္းရွာလားဖန္း၏ က်ဆံုးခဲ့ေသာ(၁)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ ဂု္ျပဳေဆာင္းပါး

 

အာဇာနည္ဆိုသည္မွာ အေၾကာင္းဟုတ္သည္ မဟုတ္သည္ ျပဳလုပ္ထိုက္ သည္ မထိုက္သည္ဟုဆိုကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ တသက္တာ Continue reading

Advertisements