ဗုိလ္ခ်ုပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊႊရဲ ့သားမက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသုိ ့သြားမည္

စစ္အာဏာရွင္ၾကီးသန္းေရႊတေယာက္ သားမက္ျဖစ္သူ ေနစိုးေမာင္ Continue reading

Advertisements