ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္အပစ္ရပ္ရန္ပထမအဆင့္လုိအပ္ဟုေကအုိင္ယူေတာင္းဆုိ

Wednesday, 08 April 2009 19:06 သန္းထိုက္ဦး ျမန္မာစစ္အစိုးရ အေနႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားပါက ပထမဆုံး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား အားလုံးႏွင့္ Continue reading

Advertisements