မယ္လဒုကၡသည္စခန္းရိွလူသစ္အတြက္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည့္အစီအစဥ္ေရႊ႕ဆိုင္း

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ ၂၀၀၉

 Untitled-1

ယခုလ(၂၈)ေန႔တြင္မယ္လဒုကၡသည္စခန္းရိွလူသစ္(၁)ေသာင္းခန္႔ကိုစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးမည့္အစီအစဥ္ကို ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ သည္ဟုစခန္း ဒုဥကၠဌကေျပာသည္။

 စခန္းဒုဥကၠဌေစာထြန္းထြန္းက”၂၀၀၈၂၀၀၉မွာေရာက္ရိွလာတဲ့လူသစ္(၁)ေသာင္းကို ရိကၡာလက္မွတ္ထုတ္ေပးဘို႔ကိစၥကို”တီဘီဘီစီ”အဖြဲ႔ကရက္ေရႊ႕လိုက္တယ္ဘယ္ ေလာက္ၾကာမွာလည္း ေတာ့မသိေသး ဘူး”ဟုဖားစည္သံသို႔ေျပာသည္။

 အဆိုပါလူသစ္မ်ားထဲတြင္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ စားႏိုင္ေသာက္ႏိုင္သူမ်ားပါရိွၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ကိုယ္ပိုင္ေမာ္ ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားႏွင့္ စခန္းအတြင္း ေဈးဆိုင္ဖြင့္ထားသူမ်ားပါရိွၿပီး စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ၿပီးလွ်င္လူ(၆)ေထာင္ခန္႔ရိကၡာႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ရရိွႏိုင္မည္ ဟုလည္းေျပာသည္။

 လက္ရိွမယ္လဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ဒုကၡသည္(၅)ေသာင္းခန္႔ ေနထိုင္လွ်က္ရိွရာ ဒုကၡ သည္အျဖစ္ တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳခံရသူ(၃)ေသာင္းရိွၿပီး ရိကၡာလက္မွတ္ရရိွ သူ(၁) ေသာင္းႏွင့္ ရိကၡာလက္ မွတ္မရရိွေသး သူ(၁) တို႔ျဖစ္သည္။

 မယ္လ၊အုန္းဖ်န္၊ႏို႔ဖိုး၊စသည့္ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားထဲတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားေလွ်ာ႔နဲသြားျခင္း မရိွဘဲ အဆမတန္ မ်ားျပားလာရျခင္းမွာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွတဆင့္ တတိယႏိုင္ငံ ထြက္ခြာခြင့္ရရိွ ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ စခန္းအတြင္းအဂတိလိုက္စားမႈ မ်ားႏွင့္ရႈတ္ေထြးမႈမ်ား စြာမၾကာခဏျဖစ္ ပြားလွ်က္ရိွ သည္ဟုမယ္လစခန္းမွဘာသာေရး ဆရာတဦးကဖားစည္သံသို႔ ေျပာသည္။

 တတိယႏိုင္ငံထြက္ခြာခြင့္ရရိွရန္အတြက္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ တရားမ၀င္လာေရာက္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာခရိုင္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္စစ္တပ္က ၀င္ေရာက္စစ္ ေဆးမႈမ်ားရိွေသာ္လည္း အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ရက္မ်ားတြင္ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာၾက သျဖင့္ အဓိကတာ၀န္ရိွသူမွာ စခန္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသာျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

 ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ရိွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ တေလွ်ာက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးညြန္႔ေပါင္းအသင္း(တီဘီဘီစီ)က ကူညီေထာက္ပံ့ ေပးၿပီး လူဦးေရစိစစ္မႈကိုပါ ပူးတြဲ လုပ္ ေဆာင္သည္။

 ယခုလကုန္ပိုင္းတြင္ (တီဘီဘီစီ)က လူသစ္မ်ားအတြက္ ရိကၡာႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳလက္ မွတ္ထုတ္ ေပးရန္ စိစစ္မႈကို အုန္းဖ်န္ႏွင့္ႏို႔ဖိုးစခန္းမ်ားတြင္ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မယ္လ စခန္းကိုမူေရႊ႔ဆိုင္း ထားသည္ဟု ၎ အဖြဲ႔၏ ၀န္ထမ္းတဦးကေျပာသည္။

 ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ျမန္မာဒုကၡသည္စခန္း(၉)ခုရိွၿပီးျမန္မာဒုကၡသည္

(၁၄၀၀၀၀)ခန္႔ေနထိုင္လွ်က္ရိွသည္(တီဘီဘီစီ)အဖြဲ႔၏စစ္တမ္းတြင္ေဖၚျပထားသည္။

 

  ဖားစည္သံ

Advertisements