ကရင့္အာဇာနည္မ်ားသုိ ့ဦးခုိက္ေတာင္းေလွ်ာက္ျခင္း

စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ ၂၀၀၉

    iuy  ညမွာထိန္လင္း ေငြလမင္းကုိ 

လြမ္းစိတ္ဖန္ေညာင္ ေဆြးစိတ္ေဆာင္တဲ့  

သူ ့ဘ၀မ်ဳိး ငါမလုိ …။

ေန ့မွာထိန္လင္း ေနျမင္းၾကီးလုိ

ပူးျပင္းေတာက္ေလာင္ ေဒါသေဆာင္တဲ့          

သူ ့ဘ၀မ်ဳိး ငါမလုိ …။ 

ေရာ္ရြက္၀ါလုိ ေလက်ေတာ့ေသ

ေလေသြးေတာ့ျမဴး  ေလရူးေတာ့က

သူ ့ဘ၀မ်ဳိးလဲ ငါမလုိ …။

အာဇာနည္လုိ ကုိယ္က်ဳိးစြန္ ့လႊတ္  

အမ်ဳိးသားအတြက္    ယုံၾကည္ခ်က္ကုိ  

စြဲျမဲဆုပ္ကုိင္    ေတာ္လွန္ေရးတရား

ေသြးခင္းလမ္းမွ ခႏၶာလဲေၾက

ေျမမွာခလဲ   အရုိးထတြန္     

တုိက္ပြဲ၀င္သည့္

သူ ့စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး ရယူလုိပါသည္။

အုိးအာဇာနည္ …။

 သင့္စိတ္ဓာတ္မ်ဳိး ငါ့အား ေပးပါေလ …။

 

ရဲေဘာ္ ကလုိကေဆာရုိမဲ

                 ေတာင္ငူခရုိင္           

(၅၉)ႏွစ္ျပည့္ ကရင့္အာဇာနည္ေန ့သုိ ့

                 ဦးညြတ္ဂုဏ္ျပဳလ်က္ …။  

ၾသဂုတ္လ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ထုတ္ေ၀ေသာ သႏုထူဂ်ာနယ္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖၚျပသည္။   “

ဖါးစည္သံ 

Advertisements