လိက္လာဲေမင္စိင္

t-014t024t036

Advertisements

ကရင္တုိ ့၏စာေပ

ကရင္သမုိင္းဆရာ ေစာေအာင္လ

ကမၻာသူ ကမၻာသားထဲတြင္ လူမ်ဳိးအမ်ားအျပားရွိသည္။ လူမ်ဳိးတုိင္းတြင္ ၎တုိ ့၏ သီးျခားဘာသာစကား ရွိၾကသည္။ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးႏွင့္တမ်ဳိး မိမိတုိ ့၏ဘာသာစကားကုိသာ ေျပာၾကလွ်င္ တဦးႏွင့္တဦး နားလည္ႏုိင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။ ထုိနည္းတူစြာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးႏွင့္တမ်ဳိးတြင္ သီးျခားဘာသာစကားရွိေၾကာင္း အျပန္အလွန္ ေလးစားအသိ အမွတ္ျပဳၾကေၾကာင္းလည္း ေတြ ့ရသည္။ Continue reading

ကရင္စာေပ ပညာအစ

ကရင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ေနထိုင္လာခဲ့ေသာ မက္ဆိုပိုေတးမီးယားေဒသႏွင့္ ရွိနလြင္ျပင္ ျမစ္ႏွစ္မြာေဒသတြင္ ကရင္လူမ်ိဳး တို႔သည္ စာေရးျခင္းအတတ္ပညာကို တတ္ေျမာက္ခဲ့ၾကျပီဟု သမိုင္းသုေတသီတို႔က ဆိုၾက၏။ Continue reading